Web Analytics
Geboorte | Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister – Oficina di Registro Civil y Censo Aruba
Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Geboorte

Aangifte Geboorte

Binnen vijf dagen na de bevalling van een kind op Aruba, dient u aangifte van de geboorte van uw kind te doen (art.19e lid 6 BW). De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, moet u de aangifte doen op de eerstvolgende werkdag.

Waar moet u geboorteaangifte doen?

De geboorte van uw kind geeft u aan bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB). De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt dan een akte van geboorte op. Deze akte van geboorte wordt in het register van de Burgerlijke Stand bewaard.

Hoe kunt een aangifte van geboorte doen?

U kunt hiervoor een afspraak maken. Kies het product ‘Geboorte/Erkenning’. U krijgt dan een afspraak voor het aangeven van de geboorte bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2. De geboorteakte wordt meteen opgemaakt.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van ouder(s);
  • geboortekaart van het ziekenhuis (blauw/roze);
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (erkenning ongeboren vrucht);
  • trouwboekje, u kunt uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht;
  • In geval van erkenning bij aangifte geboorte: zie voor de voorwaarden, het product Erkenning;

Let op: Een op Aruba geboren kind wordt daarna niet automatisch ingeschreven in het bevolkingsregister, tenzij hij/zij een op Aruba geboren Nederlander is (zie art 1 LTUV (Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering). Kinderen geboren op Aruba van ouders die een andere nationaliteit bezitten dan de Nederlandse, dienen eerst een verblijfsvergunning te krijgen, voordat het kind in het bevolkingsregister ingeschreven kan worden.

Wie kan de aangifte doen?

De moeder van het kind is bevoegd aangifte van de geboorte te doen. Bij een gehuwd stel is de vader verplicht de aangifte te doen. In het geval de vader om gewichtige reden verhinderd is de aangifte te doen, dan is de moeder daartoe bevoegd. Kan de vader of moeder zelf geen aangifte doen? Dan mag een ander persoon die bij de geboorte aanwezig was ook geboorteaangifte doen.

Let op: deze persoon dient een brief van aanwezigheid van de dokter, kraamafdeling of kraamvrouw en een legitimatiebewijs van de moeder van het kind mee te nemen.

Te laat aangifte gedaan?

Doet u te laat aangifte van de geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie.

Naamskeuze (vanaf 1 september 2021)

Ouders kunnen naamskeuze doen voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder of indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft een combinatie kiezen van het eerste deel van de geslachtsnaam van elk. Dit is alleen mogelijk voor het eerste kind van beiden. Voor de (combinatie)mogelijkheden bij naamskeuze zie: (combinatie)mogelijkheden naamskeuze

Naamskeuze binnen huwelijk geboren kind:

Dit kan:

  • Vóór de geboorte van het kind. Er wordt een aparte akte van naamskeuze opgemaakt. Voor meer informatie hierover, klik op het product ‘Naamskeuze’.
  • Na geboorte van het kind ter gelegenheid van de aangifte van geboorte dienen beide ouders  aanwezig te zijn om naamskeuze te kunnen doen. De naamskeuze wordt in de geboorteakte verwerkt.

Indien er geen naamskeuze is gedaan, een ouder afwezig of de ouders het over de naamskeuze niet eens zijn, krijgt het kind de naam van de vader.

Naamskeuze bij erkenning:

  • Bij erkenning, ook ter gelegenheid van de aangifte van geboorte, dienen beide ouders aanwezig te zijn om naamskeuze te kunnen doen. Voor meer informatie over erkenning, klik op het product Erkenning.

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie