Mobile Menu

Dienst Burgerlijke Stand en bevolkingsregister - Censo Aruba

Facebook
Twitter
youtube

Geboorte/Erkenning

Aangifte Geboorte

Binnen vijf dagen na de bevalling van een kind op Aruba, dient u aangifte van de geboorte van uw kind te doen (art.19e lid 6 BW) . De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, moet u de aangifte doen op de eerstvolgende werkdag.

Waar moet u geboorteaangifte doen?

De geboorte van uw kind geeft u aan bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt dan een akte van geboorte op. Deze akte van geboorte wordt in het register van de Burgerlijke Stand bewaard.

Let op! Een op Aruba geboren kind wordt daarna niet automatisch ingeschreven in het bevolkingsregister, tenzij hij/zij een op Aruba geboren Nederlander is. (zie art 1 LTUV (Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering) valt. Kinderen geboren op Aruba van ouders die een andere nationaliteit bezitten dan de Nederlandse, dienen eerst een verblijfsvergunning te krijgen, voordat het kind in het bevolkingregister ingeschreven kan worden.

Wie kan de aangifte doen?

De moeder van het kind is bevoegd aangifte van de geboorte te doen. Bij een gehuwd stel is de vader verplicht de aangifte te doen. In het geval de vader om gewichtige reden verhinderd is de aangifte te doen, dan is de moeder daartoe bevoegd. Kan de vader of moeder zelf geen aangifte doen? Dan mag een ander persoon die bij de geboorte aanwezig was ook geboorteaangifte doen.

Let op: deze persoon dient een brief van aanwezigheid van de dokter, kraamafdeling of kraamvrouw en een legitimatiebewijs van de moeder van het kind mee te nemen.

Te laat aangifte gedaan?

Doet u te laat aangifte van de geboorte, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie.

Meenemen

 • geldig legitimatiebewijs van de aangever (en de moeder).
 • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (erkenning ongeboren vrucht).
 • trouwboekje, u kunt uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht.
 • geboortekaart van het ziekenhuis (blauw/roze).

Erkenning

De erkenning van een kind regelt het juridische ouderschap als u ongehuwd bent. U kunt het kind (laten) erkennen door een akte van erkenning op te laten maken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij erkenning krijgt het kind de achternaam van de erkenner. De moeder en de erkenner moeten samen persoonlijk langskomen.

Let op:  Op grond van de wet (Burgerlijk Wetboek) kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren tot het opmaken van een akte van erkenning of latere vermelding over te gaan, indien hij/zij van oordeel is dat de openbare orde zich hiertegen verzet (schijnerkenning), tenzij de erkenner met een DNA-bewijs kan aantonen dat hij de biologishe ouder is of aannemelijk is dat er family life bestaat. DNA-testen dienen te zijn afgenomen door een door de Dienst Burgerlijke Stand goedgekeurd laboratorium (Landslaboratorium en sinds 13-02-2015 ook het Laboratorio Familiar). Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.Tegen een weigering kunnen betrokkenen in beroep gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Wanneer kunt u een kind erkennen

 • U kunt het kind al erkennen voordat het is geboren. Dit noemen we de erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Als het kind al is geboren, kunt u dit bij de geboorteaangifte doen of daarna. De moeder moet haar toestemming geven voor de erkenning van het kind.
 • Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud, moet het kind ook meekomen en  toestemming geven voor de erkenning.
 • Bij kinderen van 16 jaar en ouder geeft alleen het kind toestemming voor de erkenning en is de toestemming van de moeder niet vereist.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld: paspoort, id-kaart of rijbewijs) van de erkenner en de moeder;
 • Een verklaring van ongehuwd van de moeder (indien nodig, met apostille en/of legalisatie Nederlandse Ambassade).

Erkenning kan niet plaatsvinden als:

 • de vader minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt;
 • indien het kind de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zonder voorafgaande toestemming van de moeder;
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kind van twaalf jaren of ouder;
 • door een man tussen wie en het kind een leeftijdsverschil van minder dan zestien jaren bestaat, tenzij aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is;
 • na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van geboorte (5 dagen) van het kind, tenzij
  • aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is (DNA-test);
  • tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan.(bewijs van family life).
Let op: Indien u na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind wilt uitoefenen, dient u dit bij het Gerecht in Eerste Aanleg te verzoeken (artikel 1:252 jo. artikel 1:244 van het Burgerlijk Wetboek).

Adoptie van een kind

Adoptie is het op wettelijk omschreven wijze aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor een kind, die normaal gesproken wordt uitgeoefend door de natuurlijke ouders. Adoptie-ouders en adoptiekinderen hebben dezelfde rechten en plichten tegenover elkaar als natuurlijke ouders en hun biologische kinderen.

Adoptie geschiedt door een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg op verzoek van een echtpaar of op verzoek van één persoon alleen. Het verzoek van een echtpaar kan slechts worden gedaan, indien de echtgenoten ten minste drie (3) aaneengesloten jaren of, indien ieder van hen de leeftijd van veertig jaren heeft bereikt, ten minste 1 jaar onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek, met elkaar zijn getrouwd.

Het verzoek wordt alleen toegewezen, indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is.

Door de adoptie verkrijgt het geadopteerde kind de naam van de adoptieouder of in geval van gelijktijdige adoptie door een echtpaar, de naam van de man. Men kan echter overeenkomen dat het geadopteerde kind de eigen naam behoudt, gevolgd door die van de adoptie-ouder.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen om een kind te kunnen adopteren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn en, indien het op de dag van het verzoek twaalf jaar of ouder is, moet het kind tijdens het verhoor laten blijken geen bezwaren te hebben tegen de adoptie;
 • dit kan ook gelden voor een kind jonger dan twaalf jaar als volgens de rechter is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen de adoptie en dat het kind in staat kan worden geacht een redelijke waardering van zijn belangen te kunnen doen;
 • het kind mag geen kleinkind zijn van een adoptie-ouder;
 • de adoptie-ouder of beide adoptie-ouders moeten ten minste achttien jaren ouder dan het kind zijn;
 • geen van de ouders mag het verzoek tegenspreken;
 • de minderjarige biologische moeder van het kind moet op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt;
 • de ouder of ouders van het kind mogen niet of niet langer het gezag over het kind hebben. Indien echter de echtgenoot van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen het gezag heeft.

Een adoptie kan op verzoek van het geadopteerde kind door de rechter worden herroepen. Hierdoor herleven de oude familierechterlijke betrekkingen opnieuw.
Het adoptievonnis cq. de herroeping van de adoptie dient bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingeschreven.

Censo

Algemeen Bezoekadres
Schoolstraat 2
Oranjestad
Aruba, Caribbean Sea
Telefoon (297)5223676
Telefax (297)583-9160

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
07.45 - 11.30
13.15 - 15.30

Woensdagmiddag voor publiek gesloten

Afspraak maken

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt afspraken makkelijk. Snel online een afspraak plannen.

Maak een afspraak

Locatie

Locatie